Montenegro (ME)

Jurisdiction Overview

IDQuestionAnswer
368 EU membership Not an EU member
 Data Date: 2019

Notes

 
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en#member-countries-of-the-eu-(year-of-entry)
 
Member countries of the EU